Video Hướng dẫn

Tạo Khóa học

(Mong cảm phiền vì tiếng thu chưa được tốt)

Tạo Slide

Tạo đơn hàng

Tạo hình đại diện

Video tham khảo

Hoàn thiện thông tin Giảng viên

Bước 1

Vào Thông tin cá nhân

Hoặc vào tên của mình trên mục Khóa học

Bước 2

Chọn Thiết lập

Bước 3

Điền thông tin và bấm Lưu

Bước 4

Chọn Hình đại diện và Tải lên

Bước 5

Thay đổi password hoặc giữ nguyên

Bước 6

Bỏ chọn và bấm Lưu thay đổi

Check-list thiết lập khóa học

Xin vui lòng Đăng nhập để gửi yêu cầu của bạn !